Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής ISO/IEC 20000, EXIN/ itSMF Certified

Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το itSMF/ APMG και αφορά την πιστοποιημένη εκπαίδευση στελεχών ως Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Πληροφοριών. Το υλικό και η μεθοδολογία είναι καθορισμένα από το itSMF, ενώ οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμμετέχουν σε ασκήσεις και εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού «itSMF ISO 20000 Auditor».

Διάρκεια: 2 ημέρες

Το ISO 20000 είναι ένα τεχνικό πρότυπο που συμπυκνώνει τις καθιερωμένες διεθνώς βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής και περιλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος των απαιτήσεων του ISO 27001 για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών. Σχετίζεται με το ITIL (Information Technology Infrastructure Library) και εξασφαλίζει τη βέλτιστη οργάνωση των υποδομών πληροφορικής (hardware, software, διαδικασίες, προσωπικό), ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών που σχετίζονται η βασίζονται στην πληροφορική. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους Εσωτερικούς Επιθεωρητές, Υπεύθυνους Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής και σε στελέχη εταιρειών που εφαρμόζουν ή σχεδιάζουν το Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής.

Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες και ορισμούς του IT Service Management (περιστατικό, πρόβλημα, αλλαγή, έκδοση, διαμόρφωση) και τις απαιτήσεις που πρέπει να διέπουν τη διαχείρισή τους και θα κατανοήσουν μέσω ασκήσεων και πρακτικών παραδειγμάτων τη μεθοδολογία σχεδιασμού, θέσπισης προδιαγραφών και παρακολούθησης (ποιότητας, επάρκειας, και λογιστικής) στις υπηρεσίες πληροφορικής. Επίσης θα παρουσιασθούν βασικές αρχές ασφάλειας πληροφοριών και επιχειρησιακής συνέχειας καθώς και οι ιδιαιτερότητες στη διαχείριση σχέσεων με πελάτες και προμηθευτές στις υπηρεσίες πληροφορικής.

Πρόγραμμα σεμιναρίου

1η ημέρα

 • Εισαγωγή, επεξήγηση του εκπαιδευτικού υλικού και παρουσίαση του προγράμματος
 • Η δομή και τα περιεχόμενα των προτύπων ISO 20000-1 και ISO 20000-2
  • Απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής
  • Σχεδιασμός/ υλοποίηση Υπηρεσιών Πληροφορικής
  • Διαχείριση επιπέδου υπηρεσιών (Service Level Management)
  • Αναφορές/ λογιστική διαχείριση (Reporting/ Budgeting & Accounting)
  • Διαχείριση επάρκειας (Capacity Management)
  • Διαχείριση επιχειρησιακής συνέχειας και διαθεσιμότητας (Business Continuity and Availability Management)
  • Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Management)
 • Ασκήσεις

2η ημέρα

 • Ανασκόπηση βασικών σημείων 1ης ημέρας
 • Η δομή και τα περιεχόμενα των προτύπων ISO 20000-1 και ISO 20000-2 (συν.)
  • Διαχείριση περιστατικών (Incident Management)
  • Διαχείριση προβλημάτων (Problem Management)
  • Διαχείριση διαμόρφωσης (Configuration Management)
  • Διαχείριση αλλαγών (Change Management)
  • Διαχείριση εκδόσεων (Release Management)
  • Διαχείριση επιχειρηματικών σχέσεων (Business Relationship Management)
  • Διαχείριση προμηθευτών (Supplier Management)
 • Διαδικασία αξιολόγησης και επιθεώρησης
 • Ασκήσεις
 • Γραπτή εξέταση

Πληροφορίες

 • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Πτυχίο itSMF/ APMG, Coffee Breaks & Lunch Break.
 • Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται (Αριθμός λογ/σμού Eurobank : 0026 0033 23 0200313284)
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,45
 • Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα σεμιναρίων της PRIORITY
 • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Α. Σπανογιάννη στο τηλ 210-2509900 ή στο e-mail  [email protected]
Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ