Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής για μη οικονομικούς

Περιγραφή

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις απολύτως απαραίτητες γνώσεις της λογιστικής επιστήμης που είναι αναγκαίες σε κάθε απασχολούμενο με την οργάνωση και τη διοίκηση μιας επιχείρησης, ώστε να είναι ικανός να συλλέγει, να εκτιμά, να αξιολογεί και να παρέχει ποσοτικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με λογιστικές έννοιες και όρους με τους οποίους έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι στην επαγγελματική τους καθημερινότητα.

Διάρκεια: 2 ημέρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο, σε στελέχη οργανισμών (γενική διεύθυνση, μάρκετινγκ, παραγωγή, ανθρώπινοι πόροι, κλπ.) και επιχειρηματίες που δεν έχουν σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης.

Πρόγραμμα σεμιναρίου

1η ημέρα

Βασικά στοιχεία Λογιστικής

 • Έννοια και Σκοποί της Λογιστικής
 • Χρησιμότητα των Λογιστικών Πληροφοριών
 • Οι Βασικές Λογιστικές Αρχές

Λογιστικές καταστάσεις

 • Η έννοια των Λογιστικών Καταστάσεων
 • Ισολογισμός της Οικονομικής Μονάδας
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως
 • Παραδείγματα και Ασκήσεις

Το Λογιστικό Κύκλωμα

 • Η βασική λογιστική ισότητα
 • Λογιστικό Γεγονός
 • Παραδείγματα Λογιστικών γεγονότων και Ασκήσεις
 • Οι Λογαριασμοί
 • Τα στάδια του λογιστικού κυκλώματος

2η ημέρα

Το Λογιστικό Κύκλωμα (συνέχεια)

 • Ημερολόγιο
 • Γενικό Καθολικό
 • Ισοζύγιο Λογαριασμών
 • Παραδείγματα και Ασκήσεις

Απογραφή – Εγγραφές προσαρμογής-Αποσβέσεις

 • Ορισμός και είδη Απογραφής
 • Ποια είναι η σημασία των εγγραφών προσαρμογής
 • Αποσβέσεις Πάγιων Στοιχείων -παραδείγματα
 • Παραδείγματα και Ασκήσεις>

Προσδιορισμός του Λογιστικού Αποτελέσματος της Λογιστικής Χρήσης

 • Τρόποι υπολογισμού του αποτελέσματος χρήσης
 • Παραδείγματα και Ασκήσεις
 • Κλείσιμο – Άνοιγμα των Λογιστικών Βιβλίων

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε. Γ. Λ. Σ.)

 • Σκοποί του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου
 • Αρχές του Ε. Γ. Λ. Σ.
 • Ταξινόμηση των λογαριασμών του Ε. Γ. Λ . Σ.

Επαναληπτική άσκηση

Πληροφορίες

 • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση εκπαίδευσης, Coffee Breaks & Lunch Break.
 • Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται (Αριθμός Λογαριασμού: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5038017230862)
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,45
 • Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε αίθουσα σεμιναρίων της PRIORITY
 • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Α. Σπανογιάννη στο τηλ 210-2509900 ή στο e-mail  [email protected]
Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ