Σχεδιασμός και Πιστοποίηση Πράσινων προϊόντων & Πράσινες Προμήθειες: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Προδιαγραφές

Περιγραφή

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρουσιάσει τις «Πράσινες Προμήθειεςν» ως μέσο εταιρικής προβολής, φιλικής διαχείρισης πρώτων υλών και ενέργειας και συνεπώς οικονομικής παραγωγής. Θα αναλυθεί ο Κύκλος Ζωής των προϊόντων, που αποτελεί εργαλείο για την πολιτική προμηθειών και θα τονιστεί η σημασία των πράσινων προμηθειών για την επιχείρηση, το περιβάλλον και την κοινωνία σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο. Τέλος, μέσα από τη χρήση αναλύσεων κόστους, θα παρουσιαστούν εφαρμογές και μεθοδολογίες ορθής διαχείρισής τους.

Διάρκεια: 2 ημέρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη – μηχανικούς  τμημάτων σχεδιασμού προϊόντων, παραγωγής,  και διαχείρισης προμηθειών σε ιδιωτικές – δημόσιες επιχειρήσεις, στελέχη δημόσιας διοίκησης, στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης

Πρόγραμμα σεμιναρίου
1η ημέρα

 • Γενικό Πλαίσιο – Λογική – Φιλοσοφία Πράσινων Προμηθειών – Ορισμοί Βασικών Εννοιών
 • Οφέλη Πράσινων Προϊόντων και Προμηθειών για την Επιχείρηση – Οικονομικά Οφέλη – Μείωση Κόστους Παραγωγής, Προβολή εταιρείας
 • Νομική Συμμόρφωση και Εθελοντικές Πρωτοβουλίες – Νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις Πράσινες Προμήθειες, την ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντος, τα φιλικότερα για το περιβάλλον παραπροϊόντα, την Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος, την αρχή της ευθύνης του παραγωγού, τον διαχωρισμό μεταξύ νομοθετικών υποχρεώσεων και εθελοντικών πρωτοβουλιών
 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Οικολογική Σήμανση – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, οικολογική σήμανση, Ευρωπαϊκό Οικολογικό σήμα – ECOLABEL, ενεργειακή σήμανση προϊόντων, Πράσινη Βούλα στις συσκευασίες, Σήμανση βιολογικών προϊόντων, σήμανση σχετικά με κοινωνικά χαρακτηριστικά της παραγωγής των προϊόντων, περιβαλλοντικές σημάνσεις σε άλλες χώρες

2η ημέρα

 • Στρατηγικές & Οργάνωση – Ανάλυση κύκλου ζωής ως μέθοδος αξιολόγησης περιβαλλοντικών φορτίων που σχετίζονται με ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος. Αποτίμηση επιπτώσεων από τη χρήση ενέργειας, επεξεργασίας υλικών και ορθολογική χρήση τους. Ιεράρχηση αναγκών (προδιαγραφές προϊόντων, φιλικότητα προς το περιβάλλον, σήμανση, ανάγκη επανασχεδιασμού ή επαναπροσδιορισμού ώστε να εισάγονται και να παράγονται υψηλότερης ποιότητας προϊόντα)
 • Αξιολόγηση Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών (εργολάβοι κλπ) – Ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης Προμηθευτών (περιβαλλοντικά – οικολογικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, κριτήρια για προϊόντα τα οποία δε φέρουν οικολογική σήμανση, αποδεικτικά φιλικότητας προς το περιβάλλον). Επιλογή μετά από σύγκριση Αναλύσεων Κύκλου Ζωής διαφορετικών εναλλακτικών, αξιολόγηση και επιλογή του φιλικότερου προς το περιβάλλον προϊόντος. Αξιολόγηση με βάση τις επιπτώσεις στην υγεία ή το εργασιακό περιβάλλον.
 • Ανάθεση Συμβολαίων Πράσινων Προμηθειών – ΝομικέςΥποχρεώσεις Συμβαλλομένων Μερών, Ρήτρες ή κυρώσεις. Απαιτήσεις συμβολαίων ως προς τις προδιαγραφές και τα αποδεικτικά που συνοδεύουν τα προϊόντα
 • Παράδειγμα παραγωγής και προμήθειας Πράσινων Προϊόντων – Ανάλυση μελέτης περίπτωσης μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων, με βάση όσα έχουν παρουσιαστεί στις προηγούμενες διαλέξεις. Ανάπτυξη στρατηγικής πράσινων προϊόντων και προμηθειών, θέσπιση προτεραιοτήτων

Πληροφορίες

 • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση εκπαίδευσης, Coffee Breaks & Lunch Break.
 • Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται (Αριθμός Λογαριασμού: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5038017230862)
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,45
 • Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε αίθουσα σεμιναρίων της PRIORITY
 • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Α. Σπανογιάννη στο τηλ 210-2509900 ή στο e-mail  [email protected]
Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ