Πιστοποίηση της εταιρίας UBITECH κατά ISO 9001:2008

Η UBITECH πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001:2008 για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για το σύνολο των δραστηριοτήτων της.

Πρόκειται για μια νέα, δυναμική και πρωτοπόρα εταιρεία, που ιδρύθηκε για την παροχή έξυπνων και τεχνικών λύσεων διάχυτης υπολογιστικής (Ubiquitous Computing) και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες, οργανισμούς και κυβερνήσεις, με σκοπό να επιτρέψει την αποτελεσματική και αποδοτική πρόσβαση και επικοινωνία με διάφορες ετερογενείς πληροφορίες και υπηρεσίες, οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Η PRIORITY ανέλαβε την ανάπτυξη του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 στην UBITECH.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ