Σχέδια Αξιολόγησης της Ποιότητας των Ακτινοδιαγνωστικά και Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων από τον ΕΟΠΥΥ

Στις 3/1/13 ο ΕΟΠΠΥ έθεσε προς δημόσια διαβούλευση τα Σχέδια Αξιολόγησης της Ποιότητας για τα Ακτινοδιαγνωστικά και τα Βιοπαθολογικά Εργαστήρια. Τα Σχέδια Αξιολόγησης καθορίζουν συγκεκριμένες απαιτήσεις λειτουργίας στα σχετικά Τμήματα σε τομείς όπως: Διαχείριση Προσωπικού, Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων, Πρακτικές Λειτουργίας, Διασφάλιση Ποιότητας και Συνεχής Βελτίωσης κτλ.

Η αξιολόγηση των Μονάδων έρχεται σε συνέχεια των δηλώσεων του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας για την δημιουργία συστήματος αστεριών για τις Μονάδες Υγείας. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 11/1/13. Στην παρακάτω διεύθυνση παρατίθενται τα Σχέδια Αξιολόγησης καθώς και ο Πίνακας Αξιολόγησης βάσει του οποίου θα βγαίνει η βαθμολογία του κάθε Τμήματος.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ