Πιστοποίηση της εταιρίας REDTEK Ε.Ε. κατά ISO 9001:2008

Η εταιρεία REDTEK Ε.Ε. πιστοποιήθηκε με επιτυχία για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008. Για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος εμπιστεύθηκε την PRIORITY.

Η REDTEK δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

 • Μηχανογράφηση επιχειρήσεων
 • Υποστήριξη με προγράμματα του ομίλου ALTEC όπως E.R.P. (Enterprise Resource Planning) ATLANTIS, xLINE, xLINE Λογιστική Σουίτα (Έσοδα – Έξοδα, Γενική και Αναλυτική Λογιστική, Μισθοδοσία).
 • Τυποποιημένες Εφαρμογές Εμπορικής και Λογιστικής Διαχείρισης καθώς και Διαχείρισης Παραγωγής ΚΕΦΑΛΑΙΟ.
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Custom Εφαρμογών, εξειδικευμένων στις ανάγκες των πελατών μας.
 • Υπηρεσίες Επικοινωνιών Συνδέσεις Internet aDSL, WireLess.
 • Προγράμματα Antivirus, FireWall.
 • Κατασκευή Ιστοσελίδων.
 • Προιόντα Microsoft Windows, Windows Server, Microsoft Office, Microsoft SQL Server, Exchange Server.
 • Δίκτυα Τοπικά Δίκτυα (LAN), Ευρείας Περιοχής (WAN), Ιδιωτικά Ιδεατά Δίκτυα (VPN), Δίκτυα Peer To Peer ή Server Based Ασφαλή Δίκτυα (EXTRANET).
 • Μηχανογραφικά Έντυπα, Τιμολόγια, Επιστολόχαρτα, Prospectus, Card Visit.
 • Πώληση και Τεχνική Υποστήριξη σε προϊόντα Πληροφορικής

Μέσω της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, η εταιρία δεσμεύεται στις εξής αρχές:

 • την άριστη επικοινωνία μεταξύ Διοίκησης και Στελεχών και των στελεχών μεταξύ τους
 • την επιλογή εξειδικευμένων στελεχών και συνεχή εκπαίδευσή τους.
 • την αξιοπιστία των συνεργατών και των προμηθευτών της εταιρίας και συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση τους
 • την τήρηση ποιοτικών, χρονικών και οικονομικών δεσμεύσεων
 • τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της εταιρίας
 • την συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή της Νομοθεσίας
 • την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας.
Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ