Το ΡΕΑ πιστοποιείται με TEMOS: Trust. Effective Medicine. Optimized Services

Εμπιστοσύνη, Αποτελεσματική Ιατρική, Βέλτιστες Υπηρεσίες

Το πρόσφατο πρότυπο Πιστοποίησης Υπηρεσιών Υγείας με επίκεντρο τον Ιατρικό Τουρισμό και τη Διαχείριση του Διεθνή Ασθενή  -Quality in International Patient Care, υιοθετείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τη ΡΕΑ Μαιευτική Κλινική.

Η σύγχρονη Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΡΕΑ, διαθέτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις  για την άρτια διαχείριση και εξυπηρέτηση των ασθενών –και διεθνών ασθενών-, με βάση την τήρηση βέλτιστων πρακτικών και την κάλυψη των απαιτήσεων διεθνών ασφαλιστικών εταιρειών, ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ταμείων και λοιπών εμπλεκομένων φορέων, που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αγορά υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού και διασυνοριακής φροντίδας (Cross Border Healthcare).

Η κλινική ΡΕΑ που πλέον συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο σύγχρονες Κλινικές στη διεθνή ιατρική κοινότητα, έχει εμπιστευτεί την PRIORITY όχι μόνο για την πιστοποίηση κατά TEMOS, αλλά και για τις πιστοποιήσεις κατά ISO 9001, ISO 14001, και ISO 22000.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ