2 νέα πρότυπα για την ασφάλεια και την ανάκληση των προϊόντων

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) εξέδωσε πρόσφατα δύο νέα πρότυπα για την ασφάλεια και την ανάκληση των προϊόντων με σκοπό να καλύψει τις αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών και της νομοθεσίας σε αυτούς τους τομείς. Συγκεκριμένα, το -πρότυπο ISO 10377:2013, “Consumer product safety – Guidelines for suppliers”, περιγράφει γενικές απαιτήσεις και πρακτικά εργαλεία σχετικά με την αναγνώριση, αξιολόγηση, αντιμετώπιση και μείωση πιθανών κινδύνων στα προϊόντα πριν τοποθετηθούν στην αγορά. Η εφαρμογή του προτύπου έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ατυχημάτων που μπορεί να προκύψουν από το προϊόν καθώς και την αύξηση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή.

Αντίστοιχα, το πρότυπο ISO 10393:2013, “Consumer product recall – Guidelines for suppliers” περιλαμβάνει συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες σχετικές με την εγκατάσταση και εφαρμογή διαδικασιών ανάκλησης προϊόντος. Αποτέλεσμα της εφαρμογής του προτύπου είναι η εγκατάσταση ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος ανάκλησης το οποίο θα προστατεύει τον καταναλωτή και θα αυξάνει την εμπιστοσύνη του προς την εταιρεία. Περισσότερες πληροφορίες για τα πρότυπα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ISO.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ