Πιστοποίηση κλινικής EUROMEDICA Κυανούς Σταυρός με ISO 9001:2015

Η κλινική EUROMEDICA Κυανούς Σταυρός πιστοποιήθηκε πρόσφατα με το πρότυπο ISO 9001:2015, επιλέγοντας την PRIORITY για σύμβουλο-συνεργάτη της. Η Κλινική εφαρμόζει από το 2009 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας βασισμένο στην προηγούμενη έκδοση του προτύπου, το οποίο καλύπτει όλες τις δραστηριότητές των Τμημάτων της. Η επικαιροποίηση σύμφωνα με τη νέα έκδοση του ISO 9001 ήρθε να συνδέσει το υφιστάμενο Σύστημα Διαχείρισης με τις νέες απαιτήσεις για διαχείριση κινδύνων και στρατηγικού σχεδιασμού. Η συμβολή του προσωπικού για τον καθορισμό και την ανάπτυξη των νέων απαιτήσεων ήταν σημαντική καθώς είχε ως αποτέλεσμα την άμεση εφαρμογή τους και την ένταξή τους στις καθημερινές λειτουργίες της Κλινικής.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ