Ελληνική έκδοση των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 9000:2015 και ISO 14001:2015

Από τις 2 Νοεμβρίου οι νέες εκδόσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001, ISO 9000 και ISO 14001 διατίθενται και στην Ελληνική γλώσσα.

Οι νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 ακολουθούν την προτυποποιημένη δομή του ANNEX SL, η οποία καθιερώθηκε από τον ISO ως υποχρεωτική για όλα τα πρότυπα management και περιλαμβάνει ακόμη και συγκεκριμένο λεκτικό για τις κοινές απαιτήσεις: εσωτερικές επιθεωρήσεις, ανασκόπηση από τη διοίκηση, διορθωτικές ενέργειες κλπ. Η νέα δομή καθιστά ακόμη επιτακτικότερη την πλήρη ενοποίηση των διαφόρων ISO συστημάτων που εφαρμόζει μία επιχείρηση σε ένα ενιαίο, λειτουργικό και λιτό σύστημα.

Εμπιστευθείτε την PRIORITY για την εφαρμογή των νέων εκδόσεων και δείτε εδώ τις αλλαγές και απαιτήσεις που επιφέρουν τα νέα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Η ελληνική έκδοση των προτύπων διατίθεται από τον ΕΛΟΤ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ