Ημερίδα για την αναθεώρηση του πιο δημοφιλούς προτύπου ISO 9001 και τις απαιτήσεις του από το σύγχρονο management

Η αναθεώρηση του προτύπου 9001 στο τέλος του 2015, το καθιστά ως ένα ευρύτερο και πιο απαιτητικό πλαίσιο οργάνωσης που διασυνδέει το σύστημα διαχείρισης με τη στρατηγική της επιχείρησης.

Το νέο ISO 9001 πλέον απαιτεί την παρακολούθηση, την καταγραφή και την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών της επιχείρησης, των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται, των ευκαιριών εξέλιξης και βελτίωσης. Για το σκοπό αυτό πρέπει να αναλυθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον και οι τρόποι που αυτό επηρεάζει την επιχείρηση. Με λίγα λόγια το πρότυπο ISO 9001 απαιτεί και αυτό πλέον το risk assessment ως βάση ανάπτυξης του Συστήματος Διαχείρισης, όπως όλα τα management πρότυπα ISO: το 14001 που επίσης αναθεωρείται εντός του 2015, το 45001, που θα αντικαταστήσει το OHSAS 18001, το 22000, το 27001, το 22301, το 50001, το 17025, το 15189, το 28000, κ.α.

Τα αποτελέσματα του risk assessment και οι στρατηγικές αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στο σύστημα ποιότητας, στις διαδικασίες και στις πρακτικές της επιχείρησης. Ανάλογα με το βαθμό ωριμότητας του συστήματος ποιότητας, μπορεί να απαιτηθούν αρκετές σημαντικές αλλαγές.

Η PRIORITY διοργανώνει ημερίδα στις 11 Νοεμβρίου με σκοπό την ενημέρωση των επιχειρήσεων επί των σημαντικότερων αλλαγών του νέου ISO 9001:2015 και των ενδεδειγμένων τρόπων για να προσαρμοσθούν σε αυτές. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Α. Σπανογιάννη στο τηλ 210-2509900 ή στο e-mail aspanogianni@priority.com.gr

Κατηγορία ISOPEDIA Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ