Το ISO 9001:2008 βρίσκεται υπό αναθεώρηση

Ένα από τα πιο δημοφιλή πρότυπα διαχείρισης της ποιότητας του κόσμου είναι υπό αναθεώρηση. Το ISO 9001 – είναι πλέον διαθέσιμο ως Προσχέδιο (DIS), κατάσταση η οποία αποτελεί ένα βασικό στάδιο στη διαδικασία αναθεώρησης του. Όπως όλα τα πρότυπα ISO, το ISO 9001 αναθεωρείται περιοδικά για να εξασφαλιστεί ότι είναι πάντα επίκαιρο.

Στο στάδιο DIS όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν σχόλια που θα πρέπει να εξεταστούν πριν από το τελικό σχέδιο το οποίο θα δημοσιευθεί ως το τέλος του 2015.

Οι κύριες αλλαγές στη νέα έκδοση περιλαμβάνουν:

  • την διατήρηση της ίδιας δομής σε υψηλό επίπεδο με άλλα πρότυπα διαχείρισης συστημάτων, παράγοντας που θα βοηθήσει τις εταιρείες στην εφαρμογή περισσότερων από ένα προτύπων,
  • τον εντοπισμό των κινδύνων που απειλούν κάθε οργανισμό και των μέτρων ελέγχου αυτών των κινδύνων
  • την απαίτηση για την ανάληψη από τη διοίκηση ενός περισσότερο ενεργού ρόλου και την ευθυγράμμιση των πολιτικών ποιότητας με τις ανάγκες των οργανισμών,
  • αλλαγές στην χρησιμοποιούμενη ορολογία.

Στους οργανισμούς που έχουν πιστοποιηθεί με το ισχύον πρότυπο, ISO 9001:2008, θα δοθεί μια μεταβατική περίοδο τριών ετών για την μετάβαση στη νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ