Το επιχειρησιακό περιβάλλον καθορίζει τις απαιτήσεις του νέου ISO 9001:2015

Μια από τις πιο κρίσιμες αλλαγές στις απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου ISO 9001 είναι η ανάλυση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος (§4. Context of the organization), στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία που καλείται να εφαρμόσει το νέο πρότυπο. Στην ανάλυση αυτή βασίζεται μια σειρά επίσης σημαντικών απαιτήσεων της νέα έκδοσης όπως η risk based προσέγγιση, το change management κλπ.

Ως εκ τούτου, για την αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και των πιστοποιητικών σας στη νέα έκδοση του πρότυπου, είναι καίριας σημασίας να προσδιοριστεί επιτυχώς το επιχειρησιακό περιβάλλον της εταιρίας σας και να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστείτε στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 τις απαιτήσεις που πηγάζουν από αυτό το περιβάλλον.

Για την ουσιαστική και έγκυρη ανάλυση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος προτείνεται η διενέργεια ενός workshop/συνάντησης στο οποίο θα πρέπει να συμμετέχουν η Διοίκηση της εταιρίας, Στελέχη πρώτης γραμμής και φυσικά ο Υπεύθυνος Ποιότητας ακολουθώντας τα εξής στάδια:

  1. Αναγνώριση των ενδιαφερόμενων μερών πχ Πελάτες, Μέτοχοι, Προμηθευτές, Εργαζόμενοι κλπ.
  2. Προσδιορισμός των απαιτήσεών τους & των  παραγόντων που επηρεάζουν την λειτουργία της εταιρίας και το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
  3. Αξιολόγηση των παραπάνω ως πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα της εταιρείας (οι εσωτερικοί παράγοντες) και κίνδυνους ή ευκαιρίες (οι εξωτερικοί παράγοντες).
  4. Λήψη αποφάσεων για τον τρόπο που θα ενταχθούν στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πχ αν θα αποτελέσουν στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη Πολιτική Ποιότητας ή στις διαδικασίες του Συστήματος, αν απαιτείται η θέσπιση και παρακολούθηση ενός δείκτη απόδοσης ή αν θα αποφασιστεί μια ενέργεια βελτίωσης.

Οι έμπειροι σύμβουλοι της PRIORITY, μπορούν άμεσα να σας καθοδηγήσουν στο τρόπο που θα αντιμετωπίσετε όλες τις αλλαγές στις απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου και στην αναβάθμιση του πιστοποιητικού σας  εύκολα, γρηγορά, αξιόπιστα και προσφέροντας προστιθέμενη αξία στην εταιρία σας. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνει ημερίδα στις 22 Οκτωβρίου 2015 με σκοπό την ενημέρωση των επιχειρήσεων επί των σημαντικότερων αλλαγών του νέου ISO 9001:2015 και των ενδεδειγμένων τρόπων για να προσαρμοσθούν σε αυτές. 

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για το νέο ISO 9001:2015, επικοινωνώντας στο τηλ 210-2509900.

 

Κατηγορία Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ