Το διεθνές πρότυπο ISO 9001 βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης

Έχει ξεκινήσει από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) η διαδικασία αναθεώρησης του προτύπου ISO 9001:2008. Το πρότυπο αναθεωρείται περίπου κάθε πέντε έτη, ώστε να παραμένει ένα χρήσιμο εργαλείο. Σε αυτή τη φάση έχει κατατεθεί ένα προσχέδιο προς διαβούλευση από τις χώρες-μέλη που έχουν επιλεγεί ώστε να διαμορφώσουν την εθνική τους θέση και να σχολιάσουν το προσχέδιο. Στη συνέχεια ειδικοί που έχουν οριστεί από κάθε χώρα-μέλος από τις συμμετέχουσες χώρες συνεχίζουν να συζητούν τους προβληματισμούς και τα ερωτήματα που έχουν τεθεί, έως ότου εκδοθεί ένα διεθνές προσχέδιο του προτύπου.

Το προσχέδιο εν συνεχεία δίδεται προς δημόσιο σχολιασμό. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης της χώρας του, προκειμένου σχολιάσει σχετικά και να θέσει τυχόν προβληματισμούς. Αυτή η φάση της διαδικασίας αναθεώρησης προγραμματίζεται για το α’ εξάμηνο του 2014.

Εφόσον το προσχέδιο οριστικοποιηθεί και γίνει αποδεκτό, εκδίδεται και επικαιροποιείται η ημερομηνία που συνοδεύει τον κωδικό αριθμό του προτύπου πχ ISO 9001:2015). Η νέα έκδοση ISO 9001 αναμένεται στο τέλος του 2015. Σε εκείνη την χρονική περίοδο, θα καθοριστεί μια περίοδο μετάβασης στη νέα έκδοση, πριν το ISO 9001:2008 επισήμως απαρχαιωθεί.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ