Νέο διεθνές πρότυπο ISO 39001:2012 για την Ασφάλεια της Οδικής Κυκλοφορίας

Το νέο διεθνές πρότυπο ISO 39001:2012 καθορίζει τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας (road traffic safety -RTS) κάθε οργανισμού που αλληλεπιδρά με το σύστημα οδικής κυκλοφορίας με σκοπό τη μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών, που συνδέονται με τροχαία

Στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 39001:2012 περιλαμβάνεται η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός κατάλληλου Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας, την διατύπωση Πολιτικής Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας, την ανάπτυξη δεικτών και στόχων καθώς και σχεδίων δράσης για την Ασφάλεια Οδικής Κυκλοφορίας, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις νομικές και άλλες απαιτήσεις τις οποίες ο οργανισμός προσυπογράφει, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τα σχετικά κριτήρια για την ασφάλεια οδικής Κυκλοφορίας που ο οργανισμός αναγνωρίζει, μπορεί να ελέγξει και να επηρεάσει.

Το ISO 39001:2012, ISO 39001:2012, Road traffic safety (RTS) management systems – Requirements with guidance for use, θεωρείται ευρέως ως μια σημαντική συμβολή στη Δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών Δράσης για την Οδική Ασφάλεια 2011-2020.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ