Παγκόσμια έρευνα για τις πιστοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης κατα ISO

Ετησίως ο διεθνής οργανισμός ISO διεξάγει έρευνα για τις πιστοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης βάσει των προτύπων ISO (πχ ΙSO 9001, ISO 14001 κλπ). Η έρευνα καταγράφει τον αριθμό των πιστοποιήσεων κατά τα πρότυπα διαχείρισης ISO που πραγματοποιούνται σε κάθε χώρα ανά έτος.

Τα αποτελέσματα της έρευνας για το 2011, τα οποία δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, δείχνουν σημαντικές αυξήσεις των πιστοποιήσεων σε μια σειρά από πρότυπα συστημάτων διαχείρισης. Συγκεκριμένα η μεγαλύτερη αύξηση πιστοποιήσεων παρατηρείται στο ISO / IEC 27001 για την ασφάλεια των πληροφοριών (αύξηση 12%) και στο ISO 22000 για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων (αύξηση 8%). Επίσης αύξηση παρουσιάζεται στα πιστοποιητικά για την περιβαλλοντική διαχείριση και στα πρότυπα διαχείρισης της ενέργειας, όπως και στο πρότυπο διαχείρισης ποιότητας για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

table_metriseon

Τα αναλυτικά τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα του ISO.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ