Πιστοποιήθηκε ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών πιστοποιήθηκε πρόσφατα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ 1429:2008. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση όλων των έργων που υλοποιούνται από τις Σχολές και τα εργαστήρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σε συνεργασία με την PRIORITY, καθόρισε τα κρίσιμα σημεία ελέγχου, τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία καθώς και τις αρμοδιότητες του προσωπικού για την αποτελεσματική υλοποίηση των δραστηριοτήτων του ΕΛΚΕ.

Η ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας έγινε σε συνδυασμό με το λογισμικό eQualSuite, που έχει αναπτύξει η PRIORITY. Το eQualSuite συμπυκνώνει την υπερδεκαπενταετή εμπειρία και γνώση της PRIORITY στην αναδιοργάνωση διεργασιών και στο σχεδιασμό εταιρικών διαδικασιών σε περισσότερες από 900 επιχειρήσεις και συνδυάζει τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη των λογισμικών paperless ISO, compliance management, computerized maintenance management, document management και project management σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα με χαμηλό κόστος.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ