Η Διεύθυνση Διαχειρίσεως Έργων της Alpha Bank πιστοποιήθηκε με τη νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015

Η Διεύθυνση Διαχειρίσεως Έργων της Alpha Bank πιστοποιήθηκε πρόσφατα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την PRIORITY. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σχεδιάσθηκε λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις επιπλέον απαιτήσεις που περιλαμβάνει η νέα έκδοση του προτύπου, όπως, για παράδειγμα, την ανάλυση του πλαισίου λειτουργίας, τη διαχείριση των κινδύνων, των αλλαγών και της τεχνογνωσίας. Η εφαρμογή του νέου συστήματος έχει συμβάλει σημαντικά στην αποτελεσματική διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών της Διευθύνσεως Διαχειρίσεως Έργων της Alpha Bank. Η πιστοποίηση της Διευθύνσεως με τη νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015 επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο ποιότητας που έχει καθοριστεί και εφαρμόζεται, βάσει του νέου συστήματος, για τη διαχείριση των έργων πληροφορικής που υλοποιούνται στην Τράπεζα.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ