Πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2015 το Τμήμα Διαχειρίσεως Χρόνου της Διευθύνσεως Ανθρωπίνου Δυναμικού της Alpha Bank.

Πρόσφατα, πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2015 το Τμήμα Διαχειρίσεως Χρόνου της Διευθύνσεως Ανθρωπίνου Δυναμικού της Alpha Bank. Το Τμήμα έχει την ευθύνη για την τήρηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παρουσίας, των αδειών, απουσιών, καθυστερήσεων και ασθενειών του Προσωπικού της Τράπεζας.

Οι βασικές του δραστηριότητες αφορούν:

  • Την παρακολούθηση του Συστήματος Ωρομετρήσεως ως προς τη λειτουργία και την καταγραφή του Προσωπικού
  • Την αξιολόγηση, εισήγηση ή έγκριση εντός των αρμοδιοτήτων του, αιτημάτων ειδικών αδειών
  • Την παρακολούθηση, διαχείριση και συνδρομή του Προσωπικού με χρόνιες ασθένειες

Στόχος του Τμήματος είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση των Μονάδων και των Διευθύνσεων της Τράπεζας, καθώς και η έγκαιρη υποβολή των προβλεπόμενων καταστάσεων προς τις ελεγκτικές αρχές.

H ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σε συνεργασία με την PRIORITY, καθόρισε τα κρίσιμα σημεία ελέγχου και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία ενώ αυτοματοποίησε συγκεκριμένες διαδικασίες μέσω της εγκατάστασης του λογισμικού eQualSuite. Επιπρόσθετα, βελτίωσε την παρακολούθηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Τμήματος μέσω του καθορισμού συγκεκριμένου πλαισίου δεικτών απόδοσης.

Η πιστοποίηση του Τμήματος επιβεβαίωσε την ορθή λειτουργία του και τη δέσμευσή του για συνεχή βελτίωση.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ