Διπλή πιστοποίηση της εταιρίας SOL Consulting κατά ISO 9001 και ISO 27001

Η εταιρεία SOL Consulting S.A. πιστοποιήθηκε με επιτυχία για την εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 27001:2013.
Η SOL Consulting S.A. ιδρύθηκε το 2002 από την μεγαλύτερη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών στην Ελλάδα, με κύριο αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς.
Η SOL Consulting παρέχει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών, που καλύπτουν θέματα Χρηματο-οικονομικά, Οργανωτικά, Λειτουργικά, Φορολογικά και Λογιστικά.
Για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών, η SOL Consulting S.A. εμπιστεύθηκε την PRIORITY.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ