Πιστοποίηση IMT Travel με ISO 9001:2008

Το ταξιδιωτικό γραφείο IMT Travel πιστοποιήθηκε με το πρότυπο ISO 9001:2008.

Η εταιρεία IMT Travel Services εξειδικεύεται κυρίως στην παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών σε κρουαζιερόπλοια καθώς και στην οργάνωση και υλοποίηση Incentives ταξιδιωτικών προγραμμάτων. Με την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001, η εταιρεία δεσμεύεται για:

  • την επιλογή εξειδικευμένων στελεχών και τη συνεχή εκπαίδευσή τους
  • την επιλογή αξιόπιστων συνεργατών και προμηθευτών της εταιρίας μέσα από συγκεκριμένα κριτήρια
  • την συνεχή αξιολόγηση των προγραμμάτων της μέσα από την ανατροφοδότηση από τους πελάτες και τους συνεργάτες της
  • την τήρηση ποιοτικών, χρονικών και οικονομικών δεσμεύσεων
  • την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς της μέσα από ένα πλαίσιο κρίσιμων δεικτών παρακολούθησης
  • τη συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή της Νομοθεσίας
  • τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας

Στην IMT εγκαταστάθηκε επίσης το εξειδικευμένο λογισμικό eQual Suite με σκοπό την περαιτέρω αυτοματοποίηση των διαχειριστικών διαδικασιών. Για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας η εταιρεία εμπιστεύτηκε την PRIORITY.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ