Η FUJITSU Ελλάδος πιστοποιήθηκε με επιτυχία κατά ISO 27001

Η FUJITSU Ελλάδος έλαβε πιστοποίηση για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27001.

Η Fujitsu είναι κορυφαίος προμηθευτής στην παγκόσμια αγορά επαγγελματικών λύσεων Πληροφορικής. Περίπου 170.000 εργαζόμενοι εξυπηρετούν πελάτες σε περισσότερες από 100 χώρες. Στόχος της FUJITSU Ελλάδος είναι η επίτευξη επιχειρηματικών αποτελεσμάτων που θα υπερβαίνουν αυτά των ανταγωνιστών της, κάνοντας συνεχείς προόδους προς ένα απόλυτο επίπεδο απόδοσης.

Η Ασφάλεια Πληροφοριών αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητά της FUJITSU Ελλάδος προκειμένου:

  • Να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για κατοχύρωση της εχεμύθειας των στοιχείων και των δεδομένων των πελατών και να προστατεύει τα συμφέροντα της εταιρείας και όσων συναλλάσσονται με αυτή
  • Να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και της εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται, διακινούνται και αποθηκεύονται στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρει.
  • Να εξασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις σχετικές κείμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

 Η PRIORITY ήταν ο σύμβουλος της FUJITSU Ελλάδος για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ