Πιστοποίηση της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε κατά ISO 9001 & ISO 27001

To Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, η Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε πιστοποιήθηκε με επιτυχία για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO/IEC 27001:2005.

Το Ε.Τ.Ε.ΑΝ. έχει ως σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην πρόσβαση έξυπνων χρηματοδοτικών προϊόντων κυρίως για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Η αποστολή, ο σκοπός και οι επιδιώξεις του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, με:

  • Την παροχή εγγυήσεων ή αντεγγυήσεων υπέρ των Επιχειρήσεων των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων για τη κάλυψη υποχρεώσεών τους έναντι πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ή εταιρειών Επιχειρηματικών Συμμετοχών, οι οποίες απορρέουν από πάσης μορφής χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις, όπως δάνεια, προεξόφληση επιχειρηματικών απαιτήσεων, χρηματοδοτική μίσθωση, υβριδική χρηματοδότηση.
  • Τη συνεπένδυση των ποσών που διαχειρίζεται η Εταιρεία, με μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως ταμεία δανειοδοτήσεων των επιχειρήσεων, που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα είτε ως αυτόνομα τμήματα υφισταμένων χρηματοπιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ταμεία εγγυήσεων, ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου, ταμεία σποράς, ταμεία στήριξης νέων καινοτόμων επιχειρήσεων.
  • Τη συνεπένδυση των ποσών που διαχειρίζεται η Εταιρεία, σε επενδυτικά ταμεία, σχήματα παραχώρησης ή ΣΔΙΤ ή άλλα κατάλληλα εταιρικά σχήματα που επενδύουν για τη βιώσιμη και φιλική στο περιβάλλον ανάπτυξη αστικών ή άλλων περιοχών, είτε για την εξοικονόμηση ενέργειας είτε για την προώθηση δραστηριοτήτων που αξιοποιούν νέες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η πιστοποίηση κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει και το υψηλό επίπεδο ανταπόκρισης στις ανάγκες & προσδοκίες των πελατών του. Η πιστοποίηση κατά ISO/IEC 27001:2005 αποδεικνύει επιπλέον ότι η ασφάλεια πληροφοριών αποτελεί πρωταρχική δέσμευση της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. για την προστασία των συμφερόντων της εταιρείας και όσων συναλλάσσονται με αυτή και την εμπιστεύονται στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών, για την διασφάλιση της διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και για την μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των πληροφοριακών πόρων της.

Η Ε.Τ.Ε.Α.Ν  Α.Ε εμπιστεύεται την εφαρμογή eQualSuite για την υλοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών της π.χ. για την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των εγκεκριμένων εγγράφων της και τον προγραμματισμό των εκπαιδεύσεων.

Η Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε εμπιστεύθηκε την PRIORITY, για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 9001:2008 και ISO/IEC 27001:2005.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ