Σύσταση «Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας – ΕΣΥΠ»

Με τον Ν.4109/2013 ΦΕΚ 16Α ιδρύεται το «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας – Ε.Σ.Υ.Π.» με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου στο οποίο εντάσσονται ως αυτοτελείς λειτουργικές μονάδες με διαχειριστική, οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), το Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.) και ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.).

Η κάθε λειτουργική μονάδα τηρεί τους αρχικούς σκοπούς και αρμοδιότητες που είχαν και προ της συγχώνευσης όπως ορίζονται από τους εκάστοτε νόμους οι οποίοι εντάσσονται στο πλαίσιο λειτουργίας του Ε.Σ.Υ.Π. Σε διάστημα 2 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου (23/1/2013) θα πρέπει να έχουν καταρτιστεί ο Κανονισμός Λειτουργίας και ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών ώστε να ρυθμιστούν τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας και προμηθειών του νέου οργανισμού.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ