ΕΣΥΔ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

Το Ε.ΣΥ.Δ. ορίζει το χρονοδιάγραμμα για την μετάβαση στο ISO 9001:2015 στην Ελλάδα.

Η μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή του ISO 9001:2015 ορίζεται στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του Προτύπου, δηλαδή λήγει την 15η Σεπτεμβρίου 2018.

Επιπλέον, μετά την 15η Σεπτεμβρίου 2017 οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης εκδίδουν πιστοποιητικά (νέες πιστοποιήσεις / επαναπιστοποιήσεις) αποκλειστικά σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Το αργότερο μέχρι την 15 Σεπτεμβρίου 2016, οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς το Ε.ΣΥ.Δ., για την ετοιμότητά τους να πιστοποιούν σύμφωνα με τη νέα έκδοση. Εκτιμάται ότι από 15.2.2016 το Ε.ΣΥ.Δ. θα έχει την δυνατότητα διενέργειας αξιολογήσεων φορέων πιστοποίησης συστημάτων ISO 9001:2015.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Πηγή: www.esyd.gr

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ