Το eQualSuite υπερκαλύπτει το Annex SL

Annex SL & eQualSuite: η ενοποίηση των standard απαιτήσεων των ISO Management Systems αναδεικνύει την αξία του λογισμικού της PRIORITY

Τα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης που έχει εκδώσει ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) ακολουθούν διαφορετική δομή και λεκτικό ακόμα και στις απαιτήσεις που είναι κοινές ή παρόμοιες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η εφαρμογή περισσοτέρων του ενός συστημάτων διαχείρισης από μία εταιρεία να προκαλεί δυσκολίες κατά την εφαρμογή καθώς σε αρκετές περιπτώσεις τα πρότυπα έρχονται και σε αντίθεση μεταξύ τους.

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) αντιμετώπισε τις παραπάνω δυσκολίες με την έκδοση του Annex SL, στο οποίο καθορίζεται κοινή δομή και γλώσσα για τα πρότυπα διαχείρισης με σκοπό να δημιουργήσει «κοινή πλατφόρμα» κατά την εφαρμογή τους. Η δομή αυτή ήδη υιοθετήθηκε από την έκδοση του ISO 27001:2013 και θα ακολουθηθεί από τις νέες εκδόσεις όλων των πρότυπων διαχείρισης (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, κλπ.) καθώς και από τα νέα πρότυπα που θα προκύψουν στο μέλλον.

Η δομή που των προτύπων διαχείρισης όπως καθορίζεται από το Annex SL είναι η παρακάτω:

Untitled-3

Annex SL: Δομή προτύπων

Η PRIORITY αναγνωρίζοντας εγκαίρως τις ευκαιρίες απλοποίησης στην εφαρμογή διαφορετικών προτύπων διαχείρισης, ανέπτυξε το λογισμικό eQualSuite που αποτελεί την κοινή πλατφόρμα που ενοποιεί τις κοινές τους απαιτήσεις και εξοικονομεί στις επιχειρήσεις που τα εφαρμόζουν χρόνο και  κόστος εφαρμογής.

Το eQualSuite είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις του Annex SL και δημιουργεί ένα περιβάλλον Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, στο οποίο οι εργαζόμενοι επικοινωνούν, συμμετέχουν, εκπαιδεύονται, καταχωρούν πληροφορίες, αξιολογούν και παρακολουθούν μέσω αναφορών την εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης που εφαρμόζει η εταιρεία.

Οι απαιτήσεις του Annex SL που καλύπτονται από τις λειτουργίες του eQual Suite είναι οι εξής:

eQualSuite_AnnexSL

Το eQual Suite έχει εγκατασταθεί σε περισσότερες από 200 εταιρείες. Ενδεικτικά  αναφέρονται:

  • BIC
  • Όμιλος Elpedison
  • Alpha Bank
  • Εθνική Τράπεζα
  • Όμιλος Euromedica
  • Athenaeum Intercontinental
  • Όμιλος ΜΕΤΚΑ
  • Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμμάτων και Αξιών – Νομισματοκοπείο
  • 34 Μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην 7η ΥΠΕ, κλπ.
Κατηγορία ISOPEDIA ΠΟΙΟΤΗΤΑ