ΕΣΠΑ 2014-2020: Προδημοσίευση δράσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανέργους

Στα πλαίσια του ΕΠΑνΕΚ εκδόθηκαν 2 προδημοσιεύσεις για την ενεργοποίηση δράσεων “Επιχειρούμε δυναμικά” και “‘Επιχειρηματική Ευκαιρία” ύψους 100 εκ. Ευρώ.

Το πρόγραμμα Επιχειρούμε δυναμικά, απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,Πολιτιστικές και ∆ημιουργικές Βιομηχανίες (Π∆Β), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ και Υγεία.

Έχοντας ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν για:

  • τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους,
  • την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ,
  • την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων,
  • την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών,
  • τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών

Επιλέξιμες Ενέργειες μεταξύ άλλων αποτελεί η Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων, ο Σχεδιασμός και Τυποποίηση (Συστήματα ISO) αλλά και η Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα
συμβάλλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και θα υποστηρίζει τον προσανατολισμό προς νέες αγορές

Το πρόγραμμα“Επιχειρηματική Ευκαιρία” θα ενισχύσει επιχειρηματικά σχέδια ανέργων για τη στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς, επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει:

  • Στη δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων και
  • Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ

Οι Επιλέξιμες Δαπάνες μπορεί να είναι Λειτουργικές, εξοπλισμός, παροχή υπηρεσιών, ασφαλιστικές εισφορές και μισθολογικό κόστος.

Πηγή: ΕΣΠΑ 2014-2020

Κατηγορία ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ