Διαπίστευση του Εργαστηρίου Χημικής Ανάλυσης του ΔΕΣΦΑ κατά ISO 17025

Το Εργαστήριο Χημικής Ανάλυσης του ΔΕΣΦΑ ΑΕ  διαπιστεύθηκε κατά ISO 17025:2005 για τον έλεγχο επίδοσης – πιστοποίησης αέριων χρωματογράφων ανάλυσης φυσικού αερίου.

Η διαπίστευση έγινε από το ΕΣΥΔ, μετά από αξιολόγηση της διαδικασίας που διενεργείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10723:2012 (Αρ. Πιστ. 758). Η πιστοποίηση αφορά σε οποιοδήποτε τύπο χρωματογράφου φυσικού αερίου ενώ παρέχεται πιστοποιητικό που αξιολογεί τα χαρακτηριστικά απόδοσής του και προσδιορίζει τα σφάλματα και τις αβεβαιότητες μέτρησης της σύστασης και των φυσικών ιδιοτήτων του φυσικού αερίου (πχ. Calorific value, Carbon dioxide emission factor κτλ).

Τα αποτελέσματα της πιστοποίησης χρησιμοποιούνται για την απόδειξη της ανταπόκρισης του χρωματογράφου σε απαιτήσεις ακρίβειας μέτρησης της ενέργειας του φυσικού αερίου. Οι απαιτήσεις αφορούν συμβάσεις πώλησης φυσικού αερίου, προδιαγραφές διαγωνισμών και η πιστοποίησή τους είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή μεγάλων καταναλωτών φυσικού αερίου (πχ. ηλεκτροπαραγωγών) στο σύστημα εμπορίας αερίων ρύπων (EU/ETS).

Η PRIORITY είναι ο σύμβουλος ανάπτυξης του Συστήματος Ποιότητας ISO 17025 στο Εργαστήριο Χημικής Ανάλυσης του ΔΕΣΦΑ ΑΕ.

 

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ