Επιτυχής Επαναπιστοποίηση της Datamed – Συνεχής συνεργασία με την PRIORITY

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επαναπιστοποίηση της Datamed, σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO 9001 και της ΔΥ8δ/ΓΠοικ/1348, καθώς και με το διεθνές πρότυπο ISO 13485. H Datamed εμπιστεύεται την PRIORITY εδώ και χρόνια, τόσο για την αρχική ανάπτυξη των συστημάτων, όσο και για τον ετήσιο έλεγχο της εφαρμογής τους.

Η εφαρμογή του προτύπου ISO 9001 επιβεβαιώνει διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών που αφορούν στην ανάλυση, σχεδιασμό, παραγωγή, εγκατάσταση και συντήρηση μηχανογραφικών λύσεων ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων στην υγεία (υποδομές, HIS, LIS, ERP, RIS-PACS, Telemedicine, EHR, BI), πρόνοια και κοινωνική ασφάλιση και στις αντίστοιχες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας έχουν ενσωματωθεί οι απαιτήσεις της ΔΥ8δ/ΓΠοικ/1348 “Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων”, για την κάλυψη των ιδιαίτερων απαιτήσεων που συνεπάγεται η δραστηριότητα της εταιρίας με την προώθηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Επιπλέον, με το πρότυπο ISO 13485 επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση της Datamed στις απαιτήσεις για την εφαρμογή συστήματος ασφαλούς διαχείρισης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί στρατηγική επιλογή της εταιρίας, λόγω της δραστηριότητας της σε έργα Τηλεϊατρικής και τη σχεδίαση νέων καινοτόμων λύσεων πληροφορικής και βιοϊατρικής τεχνολογίας για διαγνωστικούς σκοπούς.

Σημειώνεται ότι η Datamed είναι επίσης πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 27001 και ISO 27799 για την ασφάλεια πληροφοριών και την ασφαλή διαχείριση ιατρικών δεδομένων αντίστοιχα, έχοντας επιλέξει την PRIORITY και για τα έργα αυτά.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ