Πιστοποίηση της Γενικής Κλινικής EUROMEDICA «ΑΘΗΝΑΙΟΝ» κατά ISO 9001: 2008

Η Γενική Κλινική EUROMEDICA «ΑΘΗΝΑΙΟΝ» πιστοποιήθηκε επιτυχώς για την εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας σε όλα τα τμήματα της.

Μέσω της εφαρμογής του ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 η  Διοίκηση της Γενικής Κλινικής EUROMEDICA «ΑΘΗΝΑΙΟΝ» δεσμεύεται για συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της, αναβάθμιση των εγκαταστάσεών και του εξοπλισμού, συνεργασία με έμπειρους και υψηλού κύρους ιατρούς, διαρκή μέτρηση και βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από ένα πλαίσιο δεικτών που ανασκοπούνται συστηματικά και την αυστηρή τήρηση του πλαισίου λειτουργίας, της νομοθεσίας καθώς και των αρχών των προτύπων οργάνωσης και λειτουργίας που εφαρμόζει.

Η πιστοποίηση του ΣΔΠ κατά ISO 9001:2008 στην Κλινική «ΑΘΗΝΑΙΟΝ» με την υποστήριξη της PRIORITY, επιβεβαιώνει το όραμά της για την παροχή πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ