Πιστοποίηση της εταιρίας APT Information Systems SA κατά ISO 9001:2008 και ISO 27001:2013

Η εταιρεία APT Information Systems SA πιστοποιήθηκε με επιτυχία για την εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 27001:2013.

Η APT Information Systems SA δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

  • Ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη εφαρμογών και βάσεων δεδομένων
  • Φιλοξενία και διαχείριση περιβάλλοντος εφαρμογών
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα λογισμικού και βάσεων δεδομένων
  • Διαχείριση έργων Πληροφορικής
  • Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Το πρότυπο ISO 9001 συμπυκνώνει τις καλές διεθνείς πρακτικές ποιότητας και αποτελεί το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη εταιρικών διαδικασιών με επίκεντρο τον πελάτη. Αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της εταιρίας, την τήρηση ποιοτικών, χρονικών και οικονομικών δεσμεύσεων, την επιλογή εξειδικευμένων στελεχών και συνεχή εκπαίδευσή τους και την άριστη επικοινωνία μεταξύ διοίκησης, στελεχών και πελατών.

Το ISO 27001 είναι το διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια πληροφοριών που έχει αυστηρές απαιτήσεις σε όλους τους τομείς που επηρεάζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων από τη φυσική ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού,  τις διαδικασίες λειτουργίας και οργάνωσης, τις σχέσεις με συνεργάτες, πελάτες και τρίτα μέρη, τη συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις μέχρι την ασφάλεια των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών, τη συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού, το χειρισμό περιστατικών ασφαλείας και το σχεδιασμό επιχειρησιακής συνέχειας.

Για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών η APT Information Systems SA εμπιστεύθηκε την PRIORITY.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ