Πιστοποίηση της εταιρίας Advanced Microwave Systems κατά ISO 9001:2008

Η εταιρεία Advanced Microwave Systems πιστοποιήθηκε με επιτυχία για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008. Για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος εμπιστεύθηκε την PRIORITY.

Η AMS δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

 • Παρεμβολείς συστημάτων τηλεπικοινωνιών Spread Spectrum Frequency Hopping και Direct Sequence.
 • Παρεμβολείς συστημάτων ραντάρ.
 • Δορυφορικές ζεύξεις spread spectrum υψηλού ρυθμού μετάδοσης.
 • Ραντάρ επιτήρησης και ειδοποίησης μέσης εμβέλειας.
 • Δέκτες ESM με δυνατότητες μέχρι και 38GHz.
 • Συστήματα IFM με δυνατότητες μέχρι και χιλιοστομετρικές συχνότητες.
 • Μικροκυματικοί ενισχυτές ισχύος και χαμηλού θορύβου.
 • Up-converters και Down-converters μέχρι και χιλιοστομετρικές συχνότητες.
 • Συστήματα Direction Finding (D/F).
 • Κεραίες διαφόρων τύπων από HF μέχρι χιλιοστομετρικές εφαρμογές.
 • Φίλτρα ψηφιακά μεταβαλλόμενου συντονισμού για εφαρμογές συστημάτων FH.
 • Custom ανάγκες του υποψήφιου πελάτη παρέχοντας ως εγγύηση γι’ αυτό την υψηλή στάθμη γνώσεων της επιστημονικής της ομάδας.

Μέσω της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, η εταιρία δεσμεύεται στις εξής αρχές:

 • την επιλογή εξειδικευμένων στελεχών και συνεχή εκπαίδευσή τους.
 • την αξιοπιστία των συνεργατών και των προμηθευτών της εταιρίας και συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση τους
 • την τήρηση ποιοτικών, χρονικών και οικονομικών δεσμεύσεων
 • τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της εταιρίας
 • την συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή της Νομοθεσίας
 • την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας.
 • την άριστη επικοινωνία μεταξύ Διοίκησης και Στελεχών και των στελεχών μεταξύ τους.
Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ