Πιστοποίηση της εταιρίας ALPHABET κατά EN 15038:2006 και ISO 9001:2008

Η εταιρεία ALPHABET πιστοποιήθηκε με επιτυχία για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα EN 15038 και ISO 9001 για τις μεταφραστικές υπηρεσίες τις οποίες παρέχει σε εγχώριους και διεθνείς πελάτες της.

Η ALPHABET ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1996, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας υψηλής ποιότητας.

Η ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο EN 15038 αφορά την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών και χρησιμοποιείται ευρύτατα στον κλάδο, ενώ το πρότυπο ISO 9001 συμπυκνώνει τις καλές διεθνείς πρακτικές διαχείρισης της ποιότητας ανεξαρτήτως κλάδου.

Η ανάπτυξη του ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που ανέλαβε η PRIORITY για την ALPHABET ακολούθησε τα εξής στάδια:

  • ανάλυση της υφιστάμενης οργάνωσης,
  • εντοπισμός ευκαιριών βελτίωσης,
  • υιοθέτηση των καλών διεθνών πρακτικών,
  • εκπαίδευση των εργαζομένων και
  • ανάπτυξη γραπτών διαδικασιών, αρχείων και δεικτών

Η πιστοποίηση της ALPHABET  για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας προσφέρει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εταιρεία, καθώς αποδεικνύει στους υποψήφιους πελάτες της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ότι διαθέτει υψηλού επιπέδου υποδομή και οργάνωση για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ