Πιστοποίηση Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «ΑΚΕΣΙΟΣ»

Η Μονάδα Αιμοκάθαρσης Βορείου Αιγίου «ΑΚΕΣΙΟΣ» πιστοποιήθηκε με επιτυχία για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008.

Η Μονάδα ξεκίνησε τη λειτουργίας της τον Μάιο του 2010 με σκοπό να συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση των υφιστάμενων δομών υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το κρατικό Νοσοκομείο της Καβάλας.

Οι ασθενείς που υπόκεινται σε χρόνια αιμοκάθαρση απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση και νοσηλεία ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους. Επομένως, η αποτελεσματική λειτουργία της ΜΧΑ ΑΚΕΣΙΟΣ προϋποθέτει την στελέχωσή της με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και την τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών και πρωτοκόλλων με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας καλύπτοντας παράλληλα και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον Τομέα.

Η πιστοποίηση κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 έρχεται να ενισχύσει την παραπάνω πολιτική της Διοίκησης δίνοντάς της το εργαλείο ώστε να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα πλαίσιο συνεχούς βελτίωσης.

Η Μονάδα Αιμοκάθαρσης Βορείου Αιγίου «ΑΚΕΣΙΟΣ» εμπιστεύθηκε την PRIORITY, για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ