Πιστοποίηση του Τομέα Συλλογής και Πιστοποίησης Μετρήσεων του ΑΔΜΗΕ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση κατά ISO 9001 του Τομέα Συλλογής και Πιστοποίησης Μετρήσεων του ΑΔΜΗΕ.

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Σκοπός του είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανέπτυξε η PRIORITY, με την εξειδικευμένη μεθοδολογία που έχει αναπτύξει από την εμπειρία της σε αντίστοιχα έργα ενέργειας, αφορά στον Τομέα Συλλογής και Πιστοποίησης Μετρήσεων και καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων του τομέα:

  • Προγραμματισμός, παραμετροποίηση και λειτουργία του Συστήματος Συλλογής Μετρήσεων
  • Πιστοποίηση και έλεγχος των μετρήσεων των Καταχωρημένων Μετρητών, για την παραγωγή των δεδομένων μετρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα, όπως εξειδικεύονται στο Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων.
  • Τήρηση Μητρώου Καταχωρημένων Μετρητών και εκπροσώπησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα. Παρακολούθηση σχέσης Πελατών-Προμηθευτών. Ορισμός εκπροσώπησης μετρητών σε μονάδες παραγωγής από ιδιοκτήτες.
  • Υπολογισμός διακινούμενης ροής στις διασυνδέσεις, στο σημείο ανταλλαγής, κατ’ εφαρμογή διμερών συμβάσεων.
  • Υπολογισμός καθαρής παραγωγής σταθμών παραγωγής.
Κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ