Πιστοποίηση Accurate κατά ISO 9001:2008 και ISO/ IEC 27001:2005

Η Accurate Health Auditing & Consulting Α.Ε., συμβουλευτική εταιρεία υπηρεσιών υγείας που δραστηριοποιείται από το 2000 στον τομέα των ιατροασφαλιστικών, συμβουλευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών πιστοποιήθηκε επιτυχώς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO/ IEC 27001:2005, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσης της εταιρείας τόσο για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας όσο και στη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των ιατρικών και ασφαλιστικών πληροφοριών.

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή εξειδικευμένων ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών (Health Auditing & Consulting) σε δομές και υπηρεσίες υγείας του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα. H Accurate Health Auditing & Consulting Α.Ε. συμπεριλαμβάνεται πλέον στις 8.000 επιχειρήσεις παγκοσμίως και στις περίπου 50 στην Ελλάδα, που έχουν λάβει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, η οποία τεκμηριώνει την υποδομή που διαθέτει η εταιρεία για προστασία και ασφάλεια των δεδομένων που διαχειρίζεται.

Οι βασικότερες διαδικασίες αφορούν τον προνοσηλευτικό έλεγχο, τον ενδονοσοκομειακό έλεγχο και το εξιτήριο/ διαχείριση λογαριασμού του ασφαλισμένου. Οι παραπάνω διαδικασίες υποστηρίζονται με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού το οποίο διασφαλίζει την άμεση επικοινωνία και την αποθήκευση όλων των κρίσιμων πληροφοριών που αφορούν τον ασφαλισμένο. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των παραπάνω διαδικασιών μέσα από το πλαίσιο ενός ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών προάγει τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης.

Επιπλέον, η πιστοποίησης της Accurate με το πρότυπο ISO/ IEC 27001:2005 εξασφαλίζει την επάρκεια των διαδικασιών της εταιρείας, ώστε να εμπεριέχουν όλους τους απαραίτητους ελέγχους σε θέματα εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας της πληροφορίας για την προστασία των δεδομένων και των εμπλεκόμενων πόρων, σε κάθε δραστηριότητα της εταιρείας.

Η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών, διασφαλίζει τα δεδομένα, τόσο της εταιρείας, όσο και των πελατών της, από πιθανούς κινδύνους μέσω της εφαρμογής διαδικασιών εκτίμησης κινδύνων και την θέσπιση σημείων ελέγχου των κινδύνων. Επιπλέον, το Σύστημα περιλαμβάνει Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan) και Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan), ώστε εξασφαλίζει πλήρως την τήρηση της εμπιστευτικότητας έναντι τρίτων καθώς και τη συνέχιση των εργασιών της εταιρείας υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες.

Η PRIORITY, με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, είναι σε θέση να σας καθοδηγήσει στην ανάπτυξη, εφαρμογή και επιτυχή πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO/ IEC 27001:2005.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ