Πιστοποίηση της εταιρίας Abacus Ελεγκτική ΑΕ κατά ISO 9001:2008

Η εταιρεία ABACUS Ελεγκτική ΑΕ πιστοποιήθηκε με επιτυχία για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008.

Αποστολή της ABACUS είναι η παροχή ελεγκτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών βασισμένων σε προηγμένες μεθοδολογίες, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων και στις απαιτήσεις ενημέρωσης των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών.

Μέσω της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, η εταιρία δεσμεύεται στις εξής αρχές:

• Τεχνική υπεροχή μεθοδολογίας
• Ταχύτατη ανταπόκριση
• Παροχή υψηλού επιπέδου, αποτελεσματικών λύσεων.
• Αυστηρή τήρηση και συστηματική παρακολούθηση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου

Η ABACUS εμπιστεύθηκε την PRIORITY, για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ