Πρότυπο ΕΝ 15224:2012 Health care services – Quality management systems – Requirements based on EN ISO 9001:2008

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) εξέδωσε πρόσφατα την επικαιροποιημένη έκδοση του προτύπου ΕΝ 15224:2012 Health care services – Quality management systems – Requirements based on EN ISO 9001:2008 το οποίο αποτελεί οδηγό εφαρμογής του προτύπου ISO 9001 σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας. Το ΕΝ 15224:2012 περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να καλυφθούν οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 στον τομέα της Υγείας.

Συγκεκριμένα:

  • Μεταφράζουν το λεξιλόγιο του κεφάλαιο 3 σε όρους που χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες υγείας
  • Περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της ποιότητας στον συγκεκριμένο τομέα
  • Περιγράφουν τρόπους σωστής αρχειοθέτησης των ιατρικών αρχείων
  • Περιγράφουν τη σημασία της εκπαίδευσης του προσωπικού και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει αυτή
  • Περιγράφουν τον τρόπο παρακολούθησης και ελέγχου των διαδικασιών σε επιχειρήσεις του τομέα
  • Περιγράφουν τη σημασία στην ιδιοκτησία του πελάτη που μπορεί περιλαμβάνει από τον ιατρικό φάκελο μέχρι το βιολογικό δείγμα από τον ασθενή
  • Δίνουν παραδείγματα για το τι μπορεί να περιλαμβάνει η μέτρηση ικανοποίησης του πελάτη
  • Παραθέτουν στα παραρτήματα οδηγό πρακτικής εφαρμογής καθώς και σημαντική βιβλιογραφία σχετική με τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας στον τομέα της Υγείας.

Η PRIORITY θέλοντας να παρέχει υπηρεσίες με υψηλή προστιθέμενη αξία ακολουθεί τις οδηγίες αυτές κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στον τομέα της Υγείας. Οι οδηγίες αυτές συμφωνούνται κατ’ αρχάς με τον πελάτη και υλοποιούνται στη συνέχεια μέσα στα πλαίσια του συνολικού action plan που δημιουργείται κατά τη διάρκεια του έργου.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ