Υποχρεωτική η Βεβαίωση Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων με βάση την Υπ. Απόφαση 1348/2004

Με βάση σχετικές εγκυκλίους του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να αποδίδεται η δαπάνη από τα Τμήματα Παροχών του Οργανισμού για το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό (εφόσον κυκλοφορεί νόμιμα και φέρει την επισήμανση CE) απαιτείται η Βεβαίωση Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1348/2004.

Οι διατάξεις της ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004) Απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, περί αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ορίζουν την έκδοση «Βεβαιώσεων» από Οργανισμούς που κοινοποιούνται στο πλαίσιο Κοινοτικών Οδηγιών (90/385/ΕΟΚ, 93/42/ΕΟΚ, 98/79/ΕΚ) για λογαριασμό επιχειρήσεων, στον κύκλο εργασίας των οποίων περιλαμβάνεται η διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων (συνεπώς και τo αναλώσιμο υγειονομικό υλικό) προκειμένου να πιστοποιείται η τήρηση των αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών της ανωτέρω Απόφασης από τις εν λόγω επιχειρήσεις.

Τα καταστήματα πώλησης που δεν διαθέτουν το πιστοποιητικό εμπορίας – διακίνησης, θα πρέπει σύμφωνα με σχετικό άρθρο του ΕΚΠΥ να πιστοποιηθούν έως τις 1/2/2013 και το απαιτούμενο δικαιολογητικό θα κατατίθεται από τον ασφαλισμένο μαζί με τα λοιπά παραστατικά του αιτήματος απόδοσης δαπάνης (βλ. Γενικό Έγγραφο ΕΟΠΥΥ, υπ’ αρ. πρωτ. 3112-21/1/2013 με θέμα «Κοινοποίηση πίνακα των χορηγουμένων από τον ΕΟΠΥΥ ορθοπαιδικών ειδών, ειδικών μηχανημάτων αποκατάστασης, τεχνητών μελών, θεραπευτικών υποδημάτων διαβήτη και λοιπών ειδών πρόσθετης περίθαλψης και παροχή σχετικών οδηγιών για τη χορήγησή τους».

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ