Μετεγκατάσταση επιχ/σεων σε ΒΕΠΕ & Επιχειρηματικά Πάρκα

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για ένταξη έργων στο Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.Π.Ε. και Επιχειρηματικά Πάρκα», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν από μία πρόταση:

Α) υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στους πίνακες 1 και 2 του Οδηγού του προγράμματος, με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης πριν την 1/1/2009.

Β) για το παρόν πρόγραμμα ως υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια λειτουργίας. Διαθέτουν τις επιλέξιμες δραστηριότητες, όπως αυτές προσδιορίζονται στους πίνακες των επιλέξιμων για το πρόγραμμα κλάδων δραστηριότητας, έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1/1/2009 και δεν είναι προβληματικές κατά την έννοια της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές, όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων 2004/C 244/02.

Γ) Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000,00€ κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000,00€ αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη.

Δ) Βασική επίσης προϋπόθεση για την ενίσχυση των πιο πάνω επιχειρήσεων είναι η μετεγκατάστασή τους στις περιοχές του Παραρτήματος V του Οδηγού του προγράμματος.

Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000,00€ έως 400.000,00€ με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού του προγράμματος. Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% για ολόκληρη την επικράτεια για επενδυτικά σχέδια που αφορούν όλες τις επιλέξιμες επενδυτικές δραστηριότητες.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

  1. Δαπάνες για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. (Αφορά στο κόστος αγοράς υλικών και στη τιμολόγηση εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την ανέγερση αυτών)
  2. Δαπάνες για την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή/και την επέκταση/ διαρρύθμιση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων στο νέο χώρο προκειμένου να καταστούν κατάλληλοι για βιομηχανική χρήση. (Αφορά στο κόστος αγοράς υλικών και στην τιμολόγηση εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την επέκταση/διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιρίων).
  3. Δαπάνες για την δημιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης. Οι δαπάνες αυτές αφορούν π.χ. δίκτυα ηλεκτρισμού, ύδρευσης, αέρος, πυρόσβεσης, φυσικού αερίου καθώς και τις δαπάνες σύνδεσης με τα δίκτυα αυτά. Οι δαπάνες αυτές αφορούν στο κόστος αγοράς των απαιτούμενων υλικών και παροχής εργασιών – υπηρεσιών δημιουργίας υποδομών και σύνδεσης με τα δίκτυα
  4. Δαπάνες για αναγκαίες ειδικές εγκαταστάσεις. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνεται το κόστος αγοράς των απαιτούμενων υλικών και παροχής εργασιών – υπηρεσιών για την αγορά και τοποθέτηση των λοιπών αναγκαίων ειδικών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, όπως δημιουργία ανελκυστήρων, εγκαταστάσεις θέρμανσης – κλιματισμού κλπ., οι οποίες θα δίνουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα στο Επενδυτικό Σχέδιο της μετεγκατάστασης
  5. Δαπάνες που αφορούν στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου. Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής αφορούν στο κόστος αγοράς των απαιτούμενων υλικών και την παροχή εργασιών – υπηρεσιών για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου στη νέα θέση εγκατάστασης, όπως ασφαλτόστρωση, πλακόστρωση, αντιστήριξη, δενδροφύτευση κ.α. και δεν μπορούν να ξεπερνούν σε ποσοστό 3% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
  6. Δαπάνες για την προμήθεια του νέου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, λογισμικού, εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισμού ιδιοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και μετατροπής καυσίμων σε φυσικό αέριο
  7. Δαπάνες ενεργειών μετεγκατάστασης
  8. Δαπάνες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες συμβούλων για την εκπόνηση της μελέτης υπαγωγής και την παρακολούθηση της υλοποίησης της παρούσας επενδυτικής πρότασης. Με μέγιστο ποσό στο ύψος που προβλέπεται στον πίνακα 4.
  9. Δαπάνες εκπόνησης αναγκαίων μελετών. Δαπάνες συμβούλων για την εκπόνηση τυχών αναγκαίων μελετών για την εγκατάσταση στη νέα θέση (περιλαμβάνεται και η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την έκδοση της άδειας λειτουργίας στη νέα θέση). Με μέγιστο ποσό στο ύψος που προβλέπεται στον πίνακα 4.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ετήσια βάση και σε συγκεκριμένη περίοδο υποβολής. Για τον πρώτο χρόνο (κύκλο) υποβολής οι προτάσεις υποβάλλονται από τις 15/4/2013 (έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής) μέχρι και τις 31/5/2013, ώρα 24:00, μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis.

Παράταση έως τις 30/6/2013 για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα» δίνεται με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα 2007-2013» www.antagonistikotita.gr.

Κατηγορία ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ