Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011

Οι υποψήφιοι επενδυτές με το καθεστώς του νέου επενδυτικού νόμου 3908/2011 καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους καταρχήν ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και κατόπιν στα αρμόδια Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών.

Σκοπός του νέου επενδυτικού νόμου είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η περιφερειακή συνοχή και προωθούνται η πράσινη οικονομία, η αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Οι μορφές ενίσχυσης του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 είναι:

  • Φορολογική Απαλλαγή: συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την φορολογική νομοθεσία από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
  • Επιχορήγηση Κεφαλαίου: συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για τη κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών
  • Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης: συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.

Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται από 15% έως 55%, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε:

  • κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιριακών, βοηθητικών και ειδικών εγκαταστάσεων
  • δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
  • αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
  • άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως: δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθειακαι εγκατάσταση λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αμοιβές μελετών συμβούλων (μόνο για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις)

Δείτε εδώ το νέο Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 ή επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις.

Κατηγορία ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ