Έναρξη Διαδικασίας Αποπληρωμής ΛΑΕΚ έτους 2011

Για την αποπληρωμή των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2011, οι επιχειρήσεις πρέπει να αποστείλουν δικαιολογητικά που αφορούν στις δαπάνες των προγραμμάτων όπως αυτά αναφέρονται στην εγκύκλιο.

Είναι απαραίτητη η καταχώρηση των οικονομικών στοιχείων των προγραμμάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα και η αποστολή των δικαιολογητικών των δαπανών των προγραμμάτων σας. Τα δικαιολογητικά αποτελούν το φυσικό αρχείο των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2011 και αφορούν:

  1. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
  2. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  3. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
  4. Για δαπάνες που αφορούν ωριαία αποζημίωση καταρτιζομένων, εσωτερικών εκπαιδευτών και ατόμου που απασχολήθηκε για τη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος, απαιτείται Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι οι παραπάνω είναι εργαζόμενοι στην επιχείρηση, ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης και τους καταβλήθηκε η προβλεπόμενη αποζημίωση σύμφωνα με τους όρους της σχετικής εγκυκλίου του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,45%. Στην ίδια Δήλωση του Ν. 1599/86, θα δηλώνεται ότι τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών που υποβάλλονται είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και η ορθότητα και η εγκυρότητα του Α.Φ.Μ. και του ΑΜΕΙΚΑ της επιχείρησης. Η Δήλωση του Ν.1599/86 θα φέρει την υπογραφή του υπεύθυνου και τη σφραγίδα της επιχείρησης. Για όλες τις ανωτέρω δαπάνες η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει ανά κατηγορία και ανά πρόγραμμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα βρείτε στα εγχειρίδια χρήσης.

Η αποστολή των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνει με διαβιβαστικό έγγραφο-αίτηση, με θέμα ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2011 προς: ΟΑΕΔ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β3-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Πρωτόκολλο στο ισόγειο), Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456, Άλιμος (υπόδειγμα αίτησης θα βρείτε στα εγχειρίδια χρήσης).»

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Κατηγορία ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ