Σχεδιασμός Ασφάλειας Πληροφοριών – ISO 27001 και COBIT

Στη σύγχρονη εποχή όλες οι επιχειρήσεις βασίζονται στην τεχνολογία για την παραγωγή και αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων και πληροφοριών. Ωστόσο η αυξημένη εξάρτηση από την πληροφορική εισάγει νέους κινδύνους σε σχέση με παραβιάσεις της ασφάλειας των πληροφοριών και αυξάνει ραγδαία την κρισιμότητα διαφύλαξης της διαθεσιμότητας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητας των δεδομένων.

Κάθε οργανισμός συνειδητοποιεί πλέον ότι η εφαρμογή μέτρων διαχείρισης και διασφάλισης της Ασφάλειας Πληροφοριών δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά απαραίτητη προϋπόθεση επιβίωσης. Για το σκοπό απαιτείται η ανάπτυξη και η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Δυο από τις πλέον διαδεδομένες συλλογές βέλτιστων πρακτικών και μεθοδολογιών διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών είναι τα διεθνή πρότυπα ISO 27002 και COBIT.

Η επιτυχημένη εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών προϋποθέτει λεπτομερή και πλήρη Σχεδιασμό Ασφάλειας Πληροφοριών, μέσω του οποίου θα καθοριστούν οι πολιτικές, οι αρμοδιότητες, οι διαδικασίες και τα μέτρα ελέγχου που θα αποτρέψουν, θα ανιχνεύσουν και θα αντιμετωπίσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά απειλές και κινδύνους.

Ο Σχεδιασμός Ασφάλειας Πληροφοριών θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

  • Εντοπισμός και κατηγοριοποίηση κρίσιμων πληροφοριακών πόρων, υπηρεσιών και διεργασιών
  • Αναγνώριση εσωτερικών και εξωτερικών απειλών που μπορούν να εκδηλωθούν και να εκμεταλλευθούν ευπάθειες και αδυναμίες των πόρων
  • Αντικειμενική αξιολόγηση των κινδύνων, με βάση την πιθανότητα εκδήλωσης των απειλών και του βαθμού ευπάθειας των πόρων
  • Αντιμετώπιση των κινδύνων μέσω της λήψης μέτρων πρόληψης ή αντιμετώπισης.

Τα πρότυπα ISO 27002 και COBIT:

  • Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και δοκιμασμένα εργαλεία για τη διαχείριση της Ασφάλειας των Πληροφοριών
  • Παρέχουν στους οργανισμούς μέτρα και δυνατότητες αντιμετώπισης των κινδύνων, ανάλογα με τις δυνατότητες και ιδιαιτερότητές τους
  • Καλύπτουν κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις ελέγχου και παρέχουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης περιστατικών Ασφάλειας Πληροφοριών.

Το πρότυπο COBIT, με σαφή προσανατολισμό προς τη Διοίκηση του οργανισμού, επιτρέπει τους εμπλεκόμενους στην Πληροφορική να καθορίσουν ένα Πλαίσιο Διακυβέρνησης, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για το Σχεδιασμό Ασφάλειας Πληροφοριών. Η πληροφορία και η τεχνολογία είναι οι δύο κύριοι πόροι κάθε οργανισμού, οι οποίοι θα πρέπει να υφίστανται διαχείριση εντός καθορισμένου στρατηγικού πλαισίου αναφοράς, το οποίο θα παρέχει τα απαιτούμενα μέσα για την εφαρμογή ενός σχεδίου ασφάλειας.

Το πρότυπο ISO 27002 καλύπτει τις βέλτιστες πρακτικές Ασφάλειας Πληροφοριών, τα μέτρα ελέγχου της ασφάλειας, τις αρχές σχεδιασμού Ασφάλειας και τις τεχνικές για την εγκαθίδρυση κουλτούρας Ασφάλειας Πληροφοριών σε ένα οργανισμό, για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απειλούν τα δεδομένα.

Η εφαρμογή των δύο προτύπων κρίνεται απαραίτητη για κάθε σύγχρονη εταιρεία, καθώς επιτρέπουν τον καθορισμό εταιρικής στρατηγικής Ασφάλειας Πληροφοριών, δίνοντας ευελιξία στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και συνθήκες λειτουργίας της. Τo ISO 27002 και το COBIT παρέχουν την αναγκαία καθοδήγηση για το σχεδιασμό πολιτικών και διαδικασιών και την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων ελέγχων, μέσω των οποίων μειώνονται οι κίνδυνοι και προστατεύεται η πληροφορία, ως κύριο περιουσιακό στοιχεία κάθε εταιρείας.

Μάθετε περισσότερα για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001, τα οφέλη τους και πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε την εμπειρία της PRIORITY για την εφαρμογή του ISO 27001 στην εταιρεία σας.

Κατηγορία Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ