Ξανά στην επικαιρότητα: CE Συσκευών και Εξοπλισμού

Οι ελληνικές αρχές ελέγχου συμμόρφωσης για το CE έχουν δραστηριοποιηθεί έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπό την πίεση της ΕΕ, διενεργώντας πλήθος σχετικών ελέγχων και επιβάλλοντας πρόστιμα, όπου υπήρχαν ελλείψεις. Η σήμανση CE αποτελεί υποχρέωση και ευθύνη του κατασκευαστή (εάν είναι εντός ΕΕ) ή του εισαγωγέα (εάν ο κατασκευαστής δεν έχει σήμανση CE και είναι εκτός EE).
τι απαιτεί η σήμανση CE;

Απαιτείται από την πλευρά του κατασκευαστή ο εντοπισμός και η αξιολόγηση κινδύνων, η λήψη των κατάλληλων μέτρων, ώστε να προστατεύεται η ασφάλεια & υγεία των καταναλωτών και το περιβάλλον, η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διασφάλισης ποιότητας, η διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων, η συμμόρφωση με τις σχετικές προϊοντικές προδιαγραφές της ΕΕ, η συνεχής παρακολούθηση της συμμόρφωσης και η πλήρης τεκμηρίωση αυτών.

Η τεκμηρίωση συνίσταται στην ανάπτυξη ενός πλήρους τεχνικού φακέλου προϊόντος και την σχετική δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή ότι το προϊόν του συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και υγεία των καταναλωτών και για το περιβάλλον, όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τα εναρμονισμένα πρότυπα. Ανάλογα με το είδος της συσκευής ή της μηχανής, ενδέχεται να απαιτούνται και εργαστηριακές δοκιμές από κοινοποιημένο, δηλ εξουσιοδοτημένο, εργαστήριο ή/και πιστοποίηση από κοινοποιημένο Φορέα Πιστοποίησης.

ποιους Αφορά η σήμανση CEσυσκευών και εξοπλισμού:

Εταιρείες που παράγουν ή διακινούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και συσκευές για οικιακή ή / και επαγγελματική χρήση.

νομοθετικό Πλαίσιο:

Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες που αφορούν παραγωγή και διακίνηση εξοπλισμού και συσκευών είναι:

 • Οδηγία 2004/108/ΕΚ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα εξοπλισμού (Electromagnetic compatibility – EMC)
 • Οδηγία 2009/142/ΕΚ σχετικά με τις συσκευές αερίου (Gas appliances – GAD)
 • Οδηγία 95/16/ΕΚ σχετικά με τους ανελκυστήρες (Lifts)
 • Οδηγία 2006/95/EΚ σχετικά με τον εξοπλισμό χαμηλής τάσης (Low Voltage – LVD)
 • Οδηγία 2006/42/EΚ σχετικά με τον εξοπλισμό (Machinery – MD)
 • Οδηγία 2004/22/EΚ σχετικά με τα όργανα μέτρησης (Measuring instruments – MID)
 • Οδηγία 2010/30/ΕΕ σχετικά με την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (Ecodesign and energy labelling)
 • Οδηγία 97/23/EΚ σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση (Pressure equipment – PED)
 • Οδηγία 94/25/EC σχετικά με τα Σκάφη Αναψυχής (Recreational craft)

Οι άνω Οδηγίες πλαισιώνονται από εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για κάθε κατηγορία εξοπλισμού.

αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου:

Ο έλεγχος της αγοράς, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση όλων των παραγωγών και εισαγωγέων εξοπλισμού και συσκευών, έχει ανατεθεί στην 3η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το τελευταίο διάστημα λόγω πιέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι έλεγχοι συμμόρφωσης για τη σήμανση CE και η επιβολή προστίμων έχουν εντατικοποιηθεί και αναμένεται να εντατικοποιηθούν περισσότερο στο άμεσο μέλλον.

περιεχόμενα Τεχνικού Φακέλου:

 • Στοιχεία κατασκευαστή ή / και Εισαγωγέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Χρήση για την οποία προορίζεται το προϊόν / εξοπλισμός / συσκευή
 • Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Εναρμονισμένα πρότυπα που διέπουν την παραγωγή και χρήση του προϊόντος (και των οποίων οι απαιτήσεις πρέπει να ικανοποιούνται)
 • Προδιαγραφές / απαιτήσεις και Δοκιμές που πρέπει να υποβληθεί το προϊόν / εξοπλισμός / συσκευή
 • Περιγραφή δοκιμών
 • Αναλυτική Περιγραφή προϊόντος / εξοπλισμού / συσκευής
 • Τεχνικά Χαρακτηριστικά
 • Γενικό σχέδιο προϊόντος / εξοπλισμού / συσκευής
 • Πρώτες ύλες (και συμμόρφωση αυτών προς συγκεκριμένες απαιτήσεις / προδιαγραφές)
 • Λίστα υλικών
 • Προσδιορισμός κινδύνων για τον χρήστη και λήψη κατάλληλων μέτρων για την μείωση της επικινδυνότητας
 • Οδηγίες παραγωγής
 • Οδηγίες χρήσεως και συντήρησης (όπου απαιτούνται)
 • Δήλωση συμμόρφωσης

οι υπηρεσίες της PRIORITY:

Η PRIORITY αναλαμβάνει:

 • Την αναγνώριση, μελέτη και αποδελτίωση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και των εναρμονισμένων προτύπων που σχετίζονται με το προϊόν.
 • Τον εντοπισμό και την επεξήγηση των απαιτήσεων συμμόρφωσης: προδιαγραφές προϊόντων, χαρακτηριστικά διεργασιών παραγωγής, απαιτούμενοι έλεγχοι και δοκιμές, απαιτούμενη τεκμηρίωση, οδηγίες για τον τρόπο σήμανσης
 • Την έκδοση Action Plan και τεχνική καθοδήγηση για τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.
 • Τη διενέργεια ανάλυσης επικινδυνότητας
 • Την καθοδήγηση στην διεξαγωγή των απαραίτητων δοκιμών στο προϊόν από τον κατασκευαστή ή από εξωτερικά εργαστήρια (κοινοποιημένα ή μη).
 • Τη σύνταξη Τεχνικού Φακέλου, ο οποίος τεκμηριώνει τη συμμόρφωση του κατασκευαστή με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και τα εναρμονισμένα πρότυπα.
 • Την αναθεώρηση των Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης ή σύνταξη νέων, όπου απαιτείται
 • Την εκπαίδευση των εμπλεκομένων από την πλευρά της εταιρείας, στην εφαρμογή των διαδικασιών
 • Την επικοινωνία με τον «Κοινοποιημένο Οργανισμό», που ενδέχεται να απαιτείται για να πιστοποιήσει την επάρκεια του Τεχνικού Φακέλου και την ορθή εφαρμογή του.
 • Την επικοινωνία με την Αρμόδια Υπηρεσία για την διευθέτηση θεμάτων σχετικά με την σήμανση CE.
Κατηγορία Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ