Επιμόρφωση για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας

Με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης : Υ.Α. 1481/11/2009 – Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας – Προγράμματα 2009,  καθορίζονται οι φορείς για την εκτέλεση των προγραμμάτων επιμόρφωσης,  οι προδιαγραφές των χώρων εκτέλεσης των προγραμμάτων και της εκπαίδευσης, το κατ’ ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων,  και τα προσόντα των εκπαιδευτών

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ & AΣΦΑΛΕΙΑ