Καθορισμός προστίμων από τους Επιθεωρητές Εργασίας του ΣΕΠΕ

Με την Υπουργική Απόφαση 2063/Δ1 632/2011 (ΦΕΚ 266Β΄/18-2-2011) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις και καθορίζεται το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Η επιβολή προστίμων θα γίνεται βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας η οποία στηρίζεται στη χρήση αντικειμενικών και σταθμισμένων κριτηρίων, ποιοτικών και ποσοτικών, με σκοπό την ομοιομορφία και τη διαφάνεια κατά τον υπολογισμό των επιβαλλόμενων προστίμων.

Τα κριτήρια αυτά είναι:

  • η σοβαρότητα της παράβασης
  • η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση στις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων
  • οι παρόμοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν
  • ο βαθμός υπαιτιότητας
  • ο αριθμός των εργαζομένων και το μέγεθος της επιχείρησης.

Η αλγοριθμική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε προέκυψε από τη συνθετική προσέγγιση της ανάλυσης κινδύνου (Risk Analysis), της πολυκριτήριας ανάλυσης για τη λήψη αποφάσεων και της βασικής ιεράρχησης των παραβάσεων (Decision making with the analytic hierarchy process) καθώς και από την απαίτηση να επιβάλλονται τα πρόστιμα αξιολογώντας περισσότερα του ενός κριτήρια. Για τη μέθοδο υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται από το ΣΕΠΕ κατ’ εφαρμογή της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κατευθυντήριες Οδηγίες.

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ & AΣΦΑΛΕΙΑ