Διάταξη για την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων

Στο τέλος του προηγούμενου έτους το Υπουργείο Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών εξέδωσε την Αριθμ. Οικ. Φ.Α./ 9.2/οικ.28425 ΦΕΚ 2604/22.12.08 με την οποία καθορίζονται οι απαιτήσεις όσον αφορά την εγκατάσταση, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ & AΣΦΑΛΕΙΑ