Πιστοποιητικά πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια.

(ΦΕΚ 1506/Β/30-07-2008) Καθορισμός της Διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια.

Επίσης καθορίζονται οι έκτακτοι έλεγχοι από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, και η χορήγηση προθεσμίας 10 ημερών για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις, στην περίπτωση που διαπιστωθούν μικρές παραλήψεις, από τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη Πυροπροστασίας.

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ & AΣΦΑΛΕΙΑ