Πρόληψη της Νέας Γρίπης Α (Η1Ν1) στους Χώρους Εργασίας – Υποχρεώσεις Εργοδοτών και Εργαζομένων

Στα πλαίσια της εκστρατείας για την αντιμετώπιση της νέας γρίπης Α (Η1Ν1), το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε οδηγίες σχετικά με τις υποχρεώσεις των Εργοδοτών και των εργαζομένων για την πρόληψη της μετάδοσης της νέας γρίπης Α.

Στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση περιλαμβάνονται και αναλύονται οι υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, οι οποίες προέρχονται από την εργατική Νομοθεσία (συγκεκριμένα Ν. 1568/85 – ”Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων”, και ΠΔ 17/96 – ”Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία), με βάση την οποία μια από τις βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών αποτελεί η λήψη κάθε μέτρου ώστε να διασφαλίζονται οι εργαζόμενοι και οι τρίτοι, που τυχόν παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας, από κάθε κίνδυνο που μπορεί να απειλήσει την υγείας τους.

Τέτοιου είδους οδηγίες και δράσεις προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων,  πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη Συστήματος  Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων, κατά το πρότυπο OHSAS 18001:2007.

Πηγή : e-δησεόγραμμα του ΕΛΙΝΥΑΕ

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ & AΣΦΑΛΕΙΑ