Κώδικας Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

Νόμος υπ’ αρίθμ. 3850 (ΦΕΚ 84/02.06.2010) Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Το αντικείμενο του Κώδικα είναι η εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία.

Προς το σκοπό αυτό, περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών.

Συγκεκριμένα καθορίζονται:

 • Σύσταση Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.) – Εκπρόσωποι των εργαζομένων
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών
 • Υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας
 • Προσόντα τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας
 • Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας κατά δραστηριότητα επιχειρήσεων
 • Επίβλεψη συνθηκών εργασίας και υποχρεώσεις Τεχνικού Ασφαλείας
 • Χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας, και ιατρού εργασίας
 • Συγκρότηση και λειτουργία Νομαρχιακών Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ν.Ε.Υ.Α.Ε.)
 • Σχεδιασμός χώρων εργασίας
 • Σχέδιο διαφυγής και διάσωσης – Οδός διάσωσης και έξοδοι κινδύνου
 • Πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου από μηχανές
 • Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες
 • Υποχρεώσεις Εργοδοτών – Εργαζομένων
 • Προστασία ανήλικων κατά την απασχόληση
 • Βιβλιάριο εργασίας
 • Ιατρικές εξετάσεις και Πιστοποίηση

Ο άνω Κώδικας πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001:2007 ή / και ΕΛΟΤ1801:2008.

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ & AΣΦΑΛΕΙΑ